Programi v jurti

Vrhivškova jurta je namenjena za številne dejavnosti, od klasičnih izobraževalnih dogodkov za različne ciljne skupine, praktičnih delavnic in energijsko močno podprtih dogodkov, kot so Ženski krogi in Krogi za mamice in deklice.

    

Namenjena je tudi izvajanju številnih projektov, ki so financirani s strani EU in države Slovenije.

 

VODNA TELESA

Projekt z naslovom: »Vključevanje vodnih teles v agroekosistemih s ciljem vzpostavljanja vročih točk biodiverzitete na kmetijskih gospodarstvih in izboljšanja potenciala kmetijskih zemljišč v času podnebnih sprememb« sodi med projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP).
Namen projekta: deležnike – kmetijska gospodarstva, ožjo in/ali širšo strokovno ter splošno javnost ozavestiti in usposobiti, da bodo pridobili ključna znanja, izkušnje in veščine za dolgoročno sonaravno ohranjanje in vzpostavitev biotske pestrosti ter boljše izkoriščanje ekosistemskih funkcij in storitev vodnih teles kot elementa (krajinske prvine) kmetijskega prostora.
Cilji projekta:

 • vzpostavitev ekološko bogatejšega kmetijskega prostora;
 • večja pestrost habitatnih tipov na območjih KG, posredno tudi ohranjanje naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov na KG;
 • ohranjanje populacij rastlinskih in živalskih vrst ob ekstremnih vremenskih razmerah, katerih frekvence se ob podnebnih spremembah povečujejo (suša, vročina);
 • obnova, ohranitev in obogatitev obstoječih vodnih teles;
 • vključevanje vodnih teles v prostor in izboljšanje vrednosti kmetijskih proizvodov KG;
 • povečanje ozaveščenosti kmetov, kmetijskih svetovalcev in drugih deležnikov v prostoru o pomenu vodnih teles za ohranjanje in povečanje vrstne pestrosti;
 • večja usposobljenost kmetov in drugih deležnikov v prostoru na področju vnosa in vzdrževanja vodnih teles za zagotavljanje večje vrstne pestrosti;
 • prenos pridobljenega projektnega znanja v prakso;
 • razširjanje rezultatov projekta.

 Glavni cilj projekta je izdelava modela oz. usmeritev za obravnavo celostnega vidika vodnih teles v prostoru KG, in sicer tako prostorskega vidika vključevanja vodnih teles v kmetijski prostor – pomen vodnih teles kot krajinske prvine, kot tudi njihovega ekološkega vidika – vodna telesa kot prvina krajine z visokim potencialom za podporo k razvoju različnih vodnih in obvodnih habitatnih tipov in s tem podporo biodiverziteti ter za zmanjšanje ali blažitev oz. prilagajanje na podnebne spremembe, ob ustreznem vključevanju v kmetijski prostor.

Pričakovani rezultati:

 • usmeritve za obnovo in ohranjanje obstoječih vodnih teles (izveden praktični preizkus rešitev);
 • usmeritve za vnos in vzdrževanje novih vodnih teles (izveden praktični preizkus rešitev);
 • podpora biodiverziteti (ohranjanje in povečevanje, posebej vrst, vezanih na vodne in mokrotne habitate, ki so globalno ogrožene) in povečanje krajinske pestrosti;
 • večja ozaveščenost kmetov in lastnikov zemljišč o pomenu različnih krajinskih elementov, s poudarkom na pozitivnih učinkih biotske raznovrstnosti na kmetijsko gospodarstvo oz. kmetijsko pridelavo;
 • ohranjanje ugodnega stanja površinskih in podzemnih voda ter prispevek k izboljševanju zmernega/slabega stanja dolvodno od obnovljenih/vnesenih vodnih teles zaradi prestrezanja erodiranih delcev, hranil in FFS;
 • vplivi na lokalno mikroklimo, kar je ugodno ob vročinskih dogodkih;
 • določena povečana razpoložljivost vode za uporabo na kmetiji v času suše;
 • večja usposobljenost KG o pomenu vodnih teles, njihovi obnovi, vnosu in vzdrževanju;
 • pridobljeno projektno znanje razširjeno med druga KG, strokovnjake, študente, splošno javnost;
 • razširjeni rezultati projekta med KG, strokovno in splošno javnost;
 • pozitiven vpliv na kmetijske proizvode partnerskih KG.

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije
Projektni partnerji:

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
 • Notranjski regijski park
 • 2DOM d.o.o., so.p.
 • Park Škocjanske jame
 • Novinet d.o.o., so.p.

Kmetije iz različnih slovenskih regij:

 • Kmetija Vrhivšek (Alenka Zapušek)
 •  Kmetija Andrejevi
 • Kmetija Kerin
 • Kmetija Večko

Trajanje projekta: februar 2024 – februar 2027

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja,  vrednost sofinanciranja znaša 249.759,32 €. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 5. javnega razpisa za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP.
Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.

 

ŽIVI LABORATORIJI ZA ZERO WASTE 
Osrednji namen projekta je skozi mrežo pilotnih iniciativ, praktičnih primerov (živih laboratorijev) prikazati primere trajnostnih rešitev za uresničevanje ciljev, katerim sledi gibanje »Zero waste« in  trajnostni model gospodarjenja z naravnimi viri, ki se prepoznava pod imenom krožno gospodarstvo. Projekt bo hkrati prispeval k spodbujanju inovativnih in modernih praks ohranjana naravnih virov in s tem omogočal izboljšanje in varovanje okolja.  
Cilji projekta

 • vzpostaviti pogoje za pridobitev naziva »Zero waste občina« na primeru Občine Laško« kot pilotne občine na območju LAS; 
 • opolnomočiti organizatorje prireditev, hotelirje in druge turistične ponudnike o pomenu Zero waste in načinih delovanja za uresničevanje ciljev pristopa Zero waste;
 • nakup uličnih zbiralnikov in posod za gospodinjstva za zbiranje odpadnega jedilnega olja
 • izgradnja biokompostnega stranišča iz konopljine slame;
 • vzpostavitev sistema ponovne uporabe odpadne vode, ki nastane pri sušenju sadja za namakanje;
 • izvedba naravoslovnih dni in praktičnih delavnic na temo samooskrbe na učni kmetiji Božnik, o naravni gradnji s konopljo. 
 • vzpostavitev oz. oblikovanje modela izvajanja Zero waste prireditev z nakupom povratne embalaže potencialnih organizatorjev prireditev na območju LAS;
 • priprava učnih gradiv Zero waste koncepta in krožnega gospodarstva za šolske populacije;
 • organizacija študijske ture ogledov dobrih praks v Sloveniji v zvezi z organiziranjem Zero waste prireditev, modelov Zero waste turističnih nastanitev ipd.;
 • vodenje in koordinacija projekta, diseminacija, promocija.

Vrednost projekta
Skupna vrednost projekta znaša 139.610,21 EUR, od tega 120.640,23 EUR upravičenih stroškov. Predviden znesek sofinanciranja projekta iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 102.544,20 EUR.
Prijavitelj: LAS Raznolikost podeželja 
Sodelujoči partnerji:

 • Občina Laško
 • Javno komunalno podjetje Laško
 • Občina Vojnik
 • Zadruga KonopKo, z. o. o., so. p.
 • Rudolf Ramšak, Lindek 13 B
 • Matija Božnik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • STIK Laško
 • Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje
 • Turistično društvo Vojnik
 • Društvo vinogradnikov in kletarjev Polič Štore
 • Osnovna šola Vojnik

Projektne aktivnosti se bodo odvijale v dveh  fazah in bodo predvidoma zaključene v decembru 2024.
Občina Laško bo v sklopu projekta pripravila in organizirala aktivnosti za pridobitev naziva »Zero waste občine«; organizirala delavnice o ukrepih in načinih pravilnega ravnanja z naravnimi viri v skladu z načeli  Zero waste; pripravila Zero waste strategijo ter organizirala delavnice za turistične ponudnike na območju občine. 
Javno podjetje Komunala Laško d. o. o. in Občina Vojnik bosta v sklopu projekta opravili nakup uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje, ki bodo locirane v Občini Laško in Občini Vojnik ter izvedle nakup posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih.  
Zadruga KonopKo z. o. o., so. p. bo z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi zgradila biokompostno stranišče na kmetiji Vrhivšek ter izvedla predavanja na temo naravne gradnje z uporabo nravnih virov – lesa in konopljine slame (konopljin beton). Pri tem bo, v obliki prispevka v naravi, Rudolf Ramšak nudil pomoč pri gradnji biokompostnega stranišča (dobava lesa, zemeljska, gradbena, krovska, tesarska in zaključna dela). 
Projektni partnerji Zavod Celeia Celje, STIK Laško, Turistično društvo Vojnik in Društvo vinogradnikov in kletarjev Polič Štore bodo v medsebojnem sodelovanju vzpostavili model in pogoje za izvajanje trajnostnih prireditev na območju LAS. S tem namenom bodo nakupili povratno embalažo – ekokozarčke ter izvedli pilotne prireditve ob upoštevanju načel Zero Waste. STIK Laško bo za ta namen vzpostavil tudi ekopralnico, ki bo namenjena za pranje povratne embalaže - ekokozarčkov na območju LAS. 
V okviru projekta se bodo izvedle pod okriljem Zavoda Celeia Celje tudi izobraževalne delavnice, ki bodo namenjene za ponudnike turističnih nastanitev, gostincev in tudi druge morebitne organizatorje dogodkov, prireditev na območju LAS.   
Matija Božnik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji bo z vzpostavitvijo sistema ponovne uporabe odpadne vode, ki nastane pri sušenju sadja, za namakanje ekološkega sadovnjaka, v obliki učilnice na prostem predstavil trajnostni način gospodarjenja z vodo in izvedel vrsto naravoslovnih dni za osnovnošolsko populacijo. Projektne aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju z Osnovno šolo Vojnik, PE Socka, ki bo na primeru učne kmetije po načelih zero waste tudi aktivno sodelovala pri pripravi učnih vsebin delovnih zvezkov. Učenci se bodo lahko seznanili s cilji in načeli gibanja Zero Waste kot tudi pomena krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje. Učne vsebine se bodo dopolnile s pomenom lokalne samooskrbe in pravilnega ravnanja z odpadno hrano. 
Vodenje in koordiniranje projekta bo izvajal LAS Raznolikost podeželja. Zainteresiranim deležnikom bo omogočil ogled dobrih praks trajnostnih rešitev ZERO WASTE, pripravil strokovna učna gradiva o načelih ZERO WASTE in krožnega gospodarstva ter prispeval k promociji in diseminaciji projekta.      

Projekt financira:
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletna stran: Program razvoja podeželja

 

 

TERAPEVTSKE FITOKMETIJE

Razvoj terapevtskih aktivnosti kot podpore dejavnosti zdravstvenega varstva na kmetijah
Nosilec: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede
Partnerji: kmetija Mahne, kmetija Divji vrt, kmetija Markovi, kmetija Vrhivšek, kmetija Šteflak, Strokovni center Višnja Gora
Celotna vrednost projekta: 74.999,73 EUR
Začetek: 4. 4. 2022
Konec: 5. 4. 2024
Kontaktna oseba: Sabina Krsnik, sabina.krsnik@uni-nm.si, +386 7 393 00 21

Cilji:
Splošen cilj projekta je krepitev razvojnega partnerstva, ki bo prispevalo k diverzifikaciji dejavnosti na kmetijah, povečanje usposobljenosti članov kmetij in inovativnosti, krepitev medgeneracijskega sodelovanja, povečanje dodane vrednosti na kmetijah, krepitev trajnosti projekta in ohranitev povezanosti mladih z obdelavo zemlje.

Pričakovane spremembe pri posameznih ciljnih skupinah:

 • Kmetije bodo proučile svoje potenciale in poiskale rešitve za izvajanje programov s področja zdravstvenega varstva v okviru svojih kapacitet in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Programe bodo poizkusno izvedle in jih nato še izboljšale. Razvile bodo inovativne programe, ki jih doslej na kmetiji še niso izvajale in s tem ustvarile pogoje za dvig dodane vrednosti.
 • Dijaki SC VG bodo lahko med in po projektu uporabljali storitve partnerskih KMG in si pridobili a) znanje in veščine o zdravilnih rastlinah in različnih novih terapevtskih pristopih, zlasti fitoterapije, ekoterapije in ergoterapije, ter se tako tudi opolnomočili za izvajanje praks s katerimi lahko izboljšujejo ali vzdržujejo psihično in fizično zdravje b) socialne kompetence za skupno delo in odgovornost pri opravilih z zdravilnimi rastlinami in c) v sklopu aktivnosti projekta bodo vključeni v izvedbo storitev inovativnih terapevtskih pristopov (fitoterapije, ekoterapije in ergoterapije). Tako bo projekt dosegel trajnostno spremembo.
 • Študenti UNM FZV pa bodo lahko izvajali prakso in druge prožne oblike izobraževanja na partnerskih KMG ter tako pridobivali praktično znanje na inovativno usmerjenih kmetijah.
 • Starejši iz domov za ostarele, ki bodo sodelovali na poskusni izvedbi na KMG, bodo med in po projektu pridobili ali osvežili a) znanje in veščine o zdravilnih rastlinah in različnih novih terapevtskih pristopih ter se tako tudi opolnomočili za izvajanje praks, s katerimi lahko izboljšujejo ali vzdržujejo psihično in fizično zdravje, b) se povezali z drugimi ciljnimi skupini ter okrepili občutek lastne vrednosti in c) lajšali različne težave s prejemanjem storitev inovativnih terapevtskih pristopov.
 • Invalidi iz varstveno-delovnih centrov, ki bodo sodelovali na poskusni izvedbi na KMG, bodo med in po projektu pridobili a) znanje in veščine o zdravilnih rastlinah in različnih novih terapevtskih pristopih ter se tako tudi opolnomočili za izvajanje praks s katerimi lahko izboljšujejo ali vzdržujejo psihično in fizično zdravje, b) se povezavi z drugimi ciljnimi skupini ter okrepili občutek lastne vrednosti in c) lajšali različne težave s prejemanjem storitev inovativnih terapevtskih pristopov.
 • Z medijsko promocijo, javnimi dogodki in usposabljanjem bomo poskusni inovativni program predstavili širši zainteresirani javnosti, da bo lahko postal model za druge KMG, predvsem za manjše kmetije.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Povezavi:
Spletna stran Evropske komisije
Program razvoja podeželja – PRP

Razpis: PODUKREP 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

KREATIVNA PREDELAVA ZELIŠČ
Nosilec operacije: Plahtica d.o.o.
Ostali partnerji v operaciji: Ines Drame s.p., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trajanje projekta: 1.4.-30.10.2021
Celotna vrednost projekta: 30.343,59€
Vrednost sofinanciranja: 21.582,33€

Z zaključenim projektom KREATIVNA PREDELAVA ZELIŠČ uresničujemo namen operacije, ki  je vzpostavitev doživetij kreativne predelave zelišč, ki bo pospešil razvoj zeliščarstva na območju LAS in pozitivno vplival na okolje, saj bodo aktivnosti v projektu zmanjševale negativne vplive na okolje in vplivale preventivno na boljše zdravje prebivalcev LAS in ciljnih skupin v operaciji. Tako postavljen sistem povečuje kakovost življenja na podeželju (omogoča naknadno vključevanje tudi drugih ponudnikov; spodbuja obiske precej zakotnih lokacij kmetij), povečuje možnosti za dolgoročno poslovno uspešnost zeliščnih kmetij in drugih ponudnikov tovstnih doživetij na območju, ki se lahko naknadno vključujejo v sistem, vsekakor pa pomeni INOVATIVNO prakso združevanja ponudb v napreden sistem dostopanja do doživetij, to je enotno na različnih spletnih straneh oz.portalih.
Ključne aktivnosti v projektu so bile:

 • vodenje in koordinacijo operacije,
 • nabava in postavitev zeliščnega inkubatorja v izvedbi mobilnega kontejnerja ter  nabava in postavitev kondenzacijske sušilnice za zelišča
 • nabava in postavitev ograje z električnim pastirjem in 4 vrati, izgradnja prizorišča na prostem z vgradnjo kuhališča, krušne peči in kamnitega ognjišča na prostem, izgradnja kompostnega stranišča,
 • nabava mobilnega modularnega destilatorja za zelišča
 • razvoj rezervacijskega sistema za doživetja predelave zelišč in ostalih doživetij destinacije območja LAS na spletni strani www.lasko.info in spletni strani www.herbs.si
 • razvoj, načrtovanje in izvedba 4 delavnic prikazov predelave zelišč za ranljive skupine.

Z zgoraj navedenimi aktivnostmi smo dosegli načrtovane rezultate operacije, ki so:

 • urejena 2 prostora (1 zunanji, 1 notranji prostor) za prikaz predelave zelišč,
 • nabava 2 kosov opreme: 1 kos kondenzacijske sušilnice, 1 kosa mobilnega destilatorja,
 • nadgrajena skupna spletna stran www.herbs.si in spletna stran www.lasko.info z rezervacijskim sistemom doživetij območja LAS,
 • izvedba 8 delavnic za različne ciljne skupine. 
 • 3 nove ponudbe doživetij kreativne predelave zelišč za izobraževalne in turistične namene, povezane s skupno doživljajsko zgodbo,

 Povezave:

 • Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si
 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
 • LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/


PROJEKT OMOGOČA
Projekt Kreativna predelava zelišč je sofinanciran iz Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

 

 

DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI

Nosilec operacije: Plahtica d.o.o.
Ostali partnerji v operaciji: Ines Drame s.p., ZPO Celje d.o.o., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trajanje projekta: 20.4.-15.11.2018
Celotna vrednost projekta: 40.294,56€
Vrednost sofinanciranja: 20.404,60€
Z zaključenim projektom DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI uresničujemo namen operacije, ki spodbuja sonaravno kmetovanje, ohranjanje naravnih danosti in nesnovne kulturne dediščine zeliščarstva ter razvoj zelenega turizma. Soustvarili smo pogoje za dolgoročno vzpostavljanje delovnih mest in priložnosti za povečevanje kompetenc ranljivih skupin. Vzpostavitev in povezanost več različnih vrtov v mrežo bo omogočila multipliciranje učinkov in predstavitev zeliščarstva skozi raznolike tradicionalne in posodobljene nove prakse. Naložbe in aktivnosti v vse vključene vrtove bodo povečale prepoznavnost inovativno povezane mreže, krepile skupno identiteto vrtov in olajšale odločitev obiskovalcev za povezano (ne le posamično) doživetje zeliščarstva na območju LAS.
S tematskim načrtovanjem, odgovorno pripravo zemljišč, strokovno zasaditvijo in oskrbo zelišč na različnih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih (Keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica , Permakulturni vrt PermaMama, Divji zeliščni vrt na celjski koči), z uporabo lokalnih gradbenih materialov (les, kamen) in virov (deževnica za zalivanje vrtov, solarna energija, odpadna oprema in material na kmetijah), z urejanjem prireditvenih prostorov, z znamčenjem zeliščnih izdelkov in storitev, z delavnicami in s skupnim spletnim kanalom promocije, z mreženjem ponudnikov in še posebej z oblikovanjem dopolnjujočih izobraževalnih in doživljajskih zgodb vlagatelj in partnerji v projektu prispevamo k doseganju strateških ciljev trajnostnega razvoja na območju LAS Raznolikost podeželja. Z rezultati aktivnosti zmanjšujemo negativne vplive na okolje, osveščamo in povečujemo kompetence prebivalstva (posebej ranljivih skupin), ohranjamo biodiverziteto območja ter posledično izboljšujemo naravne pogoje za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, za zmanjšanje izpustov CO2, erozije in zaraščanja zemljišč.
Ključne aktivnosti v projektu so bile:

 • načrtovanje, priprava zemljišč, zasaditve ter oskrba zelišč v treh tematskih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih;
 • nakup opreme za ureditev dveh prireditvenih prostorov (jurta na kmetiji Vrhivšek in zeliščna soba na Celjski koči);
 • ohranjanje in zaščita naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin ter izobraževanje različnih ciljnih skupin o trajnostnem nabiralništvu ter ohranjanju biodiverzitete;
 • razvoj novih zeliščnih izdelkov pod blagovno znamko Jurkloštrski izviri zdravja in storitev z višjo dodano vrednostjo (3 delavnice za razvoj storitev, 2 za razvoj izdelkov);
 • promocijske aktivnosti (samostojna spletna stran www.herbs.si, delavnice za ciljne skupine.

Z zgoraj navedenimi aktivnostmi smo dosegli načrtovane rezultate operacije, ki so:

 • 3 novi doživljajski zeliščni vrtovi za izobraževalne in turistične namene;
 • 2 urejena prireditvena prostora za izvedbo delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov (jurta na kmetiji Vrhivšek, zeliščna soba na Celjski koči);
 • zaščitna ureditev 6 naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin (na vsakem vrtu 2 zdravilni rastlini in sicer: GLOG, DREN (permakulturni vrt Permama), RMAN, DOBRA MISEL (kmetija Vrhivšek), PLAHTICA IN MATERINA DUŠICA (keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica);
 • vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta www.herbs.si;
 • izvedba 5 delavnic za partnerje v projektu in turistične ponudnike in širšo javnost(v izvedbi STIK LAŠKO)
 • izvedba 5 delavnic za različne ciljne in ranljive skupine (3 delavnice na celjski koči in 2 delavnici na kmetiji Vrhivšek);
 • oblikovanje logotipa blagovne znamke Jurkloštrski izviri zdravja ter registracija nove blagovne znamke;
 • 12 novih tematskih zeliščnih izdelkov, za katere je bilo izdelanih 120 izvodov vzorčnih modelov embalaž in 3 izvodi A3 promocijskih samostoječih oglednih kartonov za novonastalo blagovno znamko Jurkloštrski izviri zdravja;

Povezave:

 • Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si
 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm
 • LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/